۱۳۹۱ دی ۳, یکشنبه

مبارزه با ظلم و ستم در سخنی از عیسی مسیح(ع)

عيسي مسيح(ع) در سخني كه در منابع اسلامي نقل شده است، وظيفه عمومي نسبت به مبارزه با ظلم و ستم را با تاكيد زياد بيان مي‌كند و عواقب و نتايج بي‌تفاوتي در مقابل آنرا برمي شمرد. آن حضرت مي‌فرمايد: 
«به حق براي شما مي‌گويم كه آتش‌سوزي در يك خانه واقع مي‌شود اما پيوسته از خانه‌اي به خانه ديگر سرايت مي‌كند تا اينكه خانه‌هاي بسيار زيادي را در بر مي‌گيرد، مگر اينكه آن خانه نخست را دريابند و آن را از بن بردارند تا آتش از اساس خاموش گردد. همين‌گونه است ستمگر نخست؛ اگر جلوي دست او را بگيرند در پي او پيشواي ستمگري نيايد كه به او اقتدا كند، همانطور كه اگر آتش در خانه اول چوب يا تخته نيابد چيزي را نمي‌سوزاند. 
به حق براي شما مي‌گويم كه هر كس ماري را ببيند كه قصد برادرش را كرده كه او را نيش بزند و به برادر اخطار ندهد و او را آگاه نگرداند و مار او را بكشد در خون او شريك است... و هر كس بتواند جلو ستمگري را بگيرد و چنين نكند مانند كسي است كه مرتكب ظلم و ستم شده است. چگونه ظالم و ستمگر بهراسد در حالي كه در ميان شما آسوده زندگي مي‌كند و كسي جلو او را نمي‌گيرد و او را باز نمي‌دارد و دستش را كوتاه نمي‌كند؟ چه چيزي مانع ظلم ظالمان مي‌شود و چگونه در اين حالت ظالمان و ستمگران مغرور نگردند؟ آيا همين بس است كه كسي بگويد من ظلم نمي‌كنم و هر كس مي‌خواهد ظلم كند و ظلم را ببيند و جلو آن را نگيرد؟! اگر مطلب اين گونه است پس چرا همه مردم همراه با ظالماني كه اعمال آنان را انجام نداده‌اند و ظلم نكرده‌اند در عواقب و گرفتاري‌هاي خطاهاي آنان در همين دنيا شريكند؟! 
به حق براي شما مي‌گويم كه هر كار و فعاليت انسان ستمديده‌اي كه با سخن يا عمل يا حقد و كينه ياري نشود در ملكوت آسمان بزرگ خواهد بود» (تحف العقول، پندهاي مسيح(ع)). 

از اين سخن حضرت عيسي(ع) چند نكته بسيار مهم مي‌توان برداشت كرد: 

1- ظلم و ستم مانند يك بيماري مسري است و اگر در ابتدا جلو آن گرفته نشود همه گير و فراگير مي‌شود. اين گونه نيست كه كسي كه در جامعه شاهد ظلم و ستم است و چشم به روي آن مي‌بندد و سكوت مي‌كند خودش از شر ظلم و ستم در امان باشد. ظلم شعله آتشي را ماند كه چون افروخته گردد همه را در بر مي‌گيرد و به پيش مي‌رود و هر چه بيشتر مي‌سوزاند فروزنده‌تر مي‌شود. ظلم آتشي است كه چون يك خانه را بگيرد به آن توقف نمي‌كند و همه خانه‌هاي محله يا شهر را مي‌سوزاند و اگر اهالي شهر يا محله مي‌خواهند كه از شر آن در امان باشند همه بايد دست به دست هم دهند تا در همان خانه اول جلوي آن را بگيرند. تا نهالي ريشه ندوانيده و ساقه‌اش كلفت نشده بايد آن را اگر مضر است از ريشه كند و آنگاه كه به درخت تنومندي تبديل شود در آوردن ريشه آن كاري بس مشكل است. 
از اين قسمت سخن حضرت عيسي(ع) بر مي‌آيد كه انسان‌ها براي اينكه خودشان زندگي آرامي داشته باشند و از ظلم و ستم در امان باشند بايد با اصل ظلم و ستم مبارزه كنند و بنابراين بايد برايشان فرقي نكند كه اين ظلم و ستم نسبت به چه كسي انجام مي‌شود. جامعه بايد از ستم و حق‌كشي پاكيزه گردد تا همگان در آسايش باشند. در واقع جامعه‌اي كه در آن حقوق انسان‌ها پايمال مي‌شود هرگز جامعه خوشبخت نيست و در چنين جامعه هيچ كس در امان نيست و آتش برافروخته ظلم دير يا زود دامن همگان را مي‌گيرد. 

2- نكته دوم اينكه جداي از نتيجه دنيوي سكوت در مقابل ظلم، كه باعث مي‌شود دودش در همين دنيا به چشم خود انسان برود، به لحاظ ديني سكوت در مقابل ظلم و ستم در واقع شركت در آن است. عيسي مسيح(ع) در اين بخش از سخن خود مي‌فرمايد، همانطور كه كسي كه ماري را مي‌بيند كه به سوي انساني مي‌رود تا او را نيش بزند، اگر به آن انسان خبر ندهد، يا اگر مي‌تواند مار از او بر نگرداند به لحاظ ديني و اخلاقي ظلم كرده و در قتل او شريك است، همينطور كسي كه ظلم و ستم و تضييع حقي را در جامعه مي‌بيند و مي‌تواند با عمل يا سخن خود جلوي آن را بگيرد ولي چنين نكند در ظلم و ستم شريك است و مانند اين است كه خود مرتكب ظلم و ستم شده باشد. براي ديندار اين كافي نيست كه خود ظلم و ستم نكند بلكه وظيفه دارد به هر طريق ممكن جلو ظلم را بگيرد و كاري كند كه ظالم به هراس افتد و دست از عمل زشت خود بردارد. 

3- نكته سوم درباره اهميت ياري نكردن ستمديده نزد خدا و مجازات آن است. مي‌فرمايد: اين نزد خداوند گناهي بسيار بزرگ و نابخشودني است كه ستمديده براي احقاق حق خود تلاش كند و ديگران با هر وسيله‌اي كه مي‌توانند، چه با سخن و چه با عمل و چه حتي با روي برتافتن از ظالم و اخم كردن نسبت به او يا هر كار ديگري، او را ياري ندهند. وظيفه انسان‌ها تنها اين نيست كه ظلم و ستم نكنند، بلكه علاوه بر اين ياري ستمديده نيز وظيفه آنان است. 

4- اين تك‌تك انسان‌ها هستند كه در جامعه با بي‌تفاوتي و سكوت خود به ظهور و رشد و نمو ظلم و ستم كمك مي‌كنند. پديده شوم تضييع حقوق انسان‌ها در بستري خاص و وضعيتي خاص در جامعه ظاهر مي‌شود. جامعه بي‌تفاوت و بي‌حركت و ساكت مكان امن و مناسبي براي پيدايش و رشد ظلم و ستم و ستمگر است.

۱۳۹۱ آذر ۲۹, چهارشنبه

مسئوليت ديني و اخلاقي انسان در اجتماع در سخني از امام كاظم(ع)

مام موساي كاظم(ع) خطاب به فردي به نام فضل ابن يونس مي‌فرمايد:
«نيكي را تبليغ كن و نيكي را بيان كن و اِمّعه مباش» فضل عرض كرد كه اِمّعه چيست؟ فرمود: «نگو من با مردمم و يكي از مردمم؛ همانا رسول خدا(ص) فرمود: اي مردم! انسان‌ها دو گروهند، گروه خير و گروه شر؛ پس گروه شر نبايد نزد شما محبوب‌تر از گروه خير باشد» (تحف العقول، كوتاه سخنان امام كاظم(ع)).
از حديث فوق و ادبيات اسلامي به طور كلي بر مي‌آيد كه انسان تنها مسئول خويش نيست و نسبت به اجتماع و جهان پيرامون خود مسئوليت دارد. او در واقع خليفه خدا بر روي زمين است و وظيفه دارد كه جهان را خداگونه اداره كند. خداوند تعالي به هنگام خلقت انسان سخن از جانشيني او به ميان مي‌آورد (بقره/30) و اين جانشيني از آن همه انسان‌هاست و همه وظيفه دارند كه اين بار را بر دوش گيرند (انعام/165) و هر كس از بار اين مسئوليت شانه خالي كند در واقع حق انسانيت خود را ادا نكرده است. خداوند تعالي خطاب به حضرت داود مي‌فرمايد كه ما تو را جانشين قرار داديم پس بين مردم به حق حكم كن (ص/26) اما وظيفه اقامه حق و عدل وظيفه همه انسان‌هاست چرا كه همه شأنيت جانشيني را دارند و براي آن خلق شده‌اند. به همين جهت خداوند تعالي هدف ارسال رسل و فرستادن وحي و كتاب و اعطاي عقل و خرد را اقامه قسط و عدل به وسيله عموم مردم بيان مي‌كند(حدید/25). پس مطابق قرآن مجيد، انسان، از آن لحاظ كه انسان است، نه تنها وظيفه دارد كه خود را خداگونه و متخلق به اخلاق خدايي بسازد، بلكه وظيفه دارد جامعه‌اي خداپسند بنا كند. جامعه‌اي ايجاد كند كه در آن به حق حكم شود و حق برپا شود و قسط و عدل اجرا شود و خير و نيكي افراشتنه گردد. امام كاظم(ع) مي‌فرمايد: خير و نيكي را تبليغ كن و خير و نيكي را بيان كن. مطابق اين سخن وظيفه انسان تنها اين نيست كه نيك عمل كند، بلكه او وظيفه دارد كه نيكي را تبليغ كند و با زبان خود آن را به همه جهان برساند. وظیفه او تنها اين نيست كه يك انسان نيك بسازد بلكه او وظيفه دارد كه يك جهان نيك بسازد. به همين جهت او نمي‌تواند نسبت به آنچه در اطرافش مي‌گذرد بي‌تفاوت باشد. او وظيفه دارد كه همه نابساماني‌ها و كژي‌ها را اصلاح كند. اگر وظيفه او اين است كه نيكي را بيان و آن را تبليغ كند، نمي‌تواند و نبايد از كنار بدي‌ها آسان بگذرد و آنها را ناديده بگيرد. قسط و عدل يكي از مصاديق نيكي است و انسان وظيفه دارد كه براي اقامه آن مجاهده نمايد و تلاش كند و هزينه بپردازد و لازمه تلاش و جهاد براي اقامه قسط و عدل، مبارزه با ظلم و ستم و حق كشي است. اگر انسان وظيفه دارد كه عدل و داد را تبليغ و بيان كند، پس وظيفه دارد كه در مقابل ظلم و ستم‌هايي كه مي‌بيند سكوت نكند و آنها را محكوم كند و با آنها مبارزه نمايد.
به هر حال اصل سخن اين است كه انسان نسبت به اجتماع مسئوليت دارد و بايد براي رفع نابساماني‌ها و فسادهاي آن تلاش كند. از سخني از امام علي(ع) برمي‌آيد كه اين مسئوليت نه تنها نسبت به همه انسا‌ن‌ها است، بلكه نسبت به كل طبيعت چنين مسئوليتي وجود دارد. آن حضرت مي‌فرمايد:
«از خدا بترسيد و تقوا پيشه كنيد كه شما در پيشگاه خدا مسئول بندگان خدا و شهرها و آبادي‌هاي او هستيد؛ زيرا از همه چيز حتي از ساختمان‌ها و حيوانات بازپرسي خواهيد شد. خدا را اطاعت كنيد و او را عصيان ننماييد و هر گاه كه نيكي را مشاهده كرديد آن را بگيريد و هر گاه بدي را مشاهده كرديد از آن روی گردانید» (نهج‌البلاغه، خ167).
پس انسان نسبت به جامعه انساني وحتي ساختمان‌ها و حيوانات مسئوليت دارد و وظيفه دارد كه از كنار آنچه بر آنها مي‌گذرد بي‌تفاوت نگذرد. او وظيفه دارد كه جهاني ايجاد كند كه همه اجزاء آن با حاكميت خير و نيكي اداره شود و هرگونه شر و بدي را از همه اجزاء و قسمت‌هاي آن پاك گرداند.
امام كاظم(ع) در قسمت بعدي سخن خود انسان را از اينكه «اِمّعه» باشد نهي مي‌كند و خود آن حضرت اين واژه را چنين معني مي‌كند كه انسان بگويد: «من با مردم و يكي از آنانم» گويا مقصود اين است كه فرد از مسئوليت فردي سرباز مي‌زند و نقش فرد را در ساختن جامعه ناديده مي‌گيرد. اما نكته اين است كه انسان‌ها براي فرار از مسئوليت خود فلسفه بافي نيز مي‌كنند. آنان ظلم و ستم و حق‌كشي و فساد و تباهي را مي‌بينند و براي فرار از هزينه مبارزه با شر و فساد سكوت مي‌كنند و براي اين ترك وظيفه به انواع و اقسام فلسفه‌هاي شرعي و عرفي و عقلي متوسل مي‌شوند.
اين نكته درباره عالمان دين بيشتر صدق مي‌كند. آنان وظيفه دارند بلكه وظيفه اصلي آنان اين است كه با فساد و تباهي مبارزه كنند و جلو ظلم و ستم را بگيرند و بدعتگزاري و خرافه‌پرستي را محكوم كنند. اما آنان چه بسا واضح‌ترين و آشكارترين فسادها را مي‌بينند و سكوت مي‌كنند و شاهد ظلم و ستم‌هاي بي‌حد هستند و دم بر نمي‌آورند و خون ناحق ريخته مي‌شود و فرياد نمي‌زنند و احكام خدا زير پا گذاشته مي‌شود و اعتراض نمي‌كنند و .... آنان براي اين سكوت خود فلسفه مي‌بافند كه مثلا وظايف مهم‌تري در كار است يا هر كس باشد همين‌طور عمل مي‌كند يا تقيه واجب است و ... كه اين آخري شيوع بشتري دارد. امام صادق(ع) در جواب اينان مي‌فرمايد: «تقيه در حقيقت براي جلوگيري از خونريزي‌ها ايجاد شده است. پس هرگاه تقيه منجر به خونريزي شود، ديگر تقيه نيست. به خدا سوگند كه اگر شما را دعوت كنند كه ما را ياري دهيد قطعا خواهيد گفت ما اين كار را نمي‌كنيم بلكه تقيه مي‌كنيم و تقيه را از پدر و مادرتان دوست‌تر خواهيد داشت....» (وسائل الشيعه، ج11، ص483).
امام كاظم(ع) در قسمت پاياني سخن خود به حديثي از پيامبر خدا(ص) اشاره مي‌كند. انسان‌ها عملا دو دسته‌اند چرا كه يا جذب خوبي و نيكي و خير شده‌اند و يا جذب شر و بدي و فساد. انسان‌ هرگز نبايد نسبت به اين دو دسته بي‌تفاوت باشد. او حق ندارد محبت خود را نثار فاسدان و بدكاران كند و بلكه همانطور كه بايد نيكي و خوبي را دوست داشته باشد، بايد نيكان و خوبان را نيز دوست داشته باشد. 
امام كاظم(ع) در حديثي ديگر به اين اشاره مي‌كند كه اگر ظالمان و ستمگران دوستاني دارند خدا هم دوستاني دارند كه دوستان او را حمايت مي‌كنند. آن حضرت خطاب به علي‌ابن يقطين مي‌فرمايد: «خداوند متعال در كنار دوستان ستمگران، دوستاني دارد تا به وسيله آنان از دوستان خود حمايت كند» پس اگر كسي خود را دوست خدا مي‌داند وظيفه دارد كه برای حمايت از دوستان خدا و مبارزه با ستمگران، كه دشمن خدا هستند، اقدام کند.


۱۳۹۱ آذر ۲۵, شنبه

روحاني و عالم دين در اسلام و ساير اديان

شهيد آيت‌ا.. دكتر بهشتي(ره) در مقاله‌اي باعنوان «روحانيت در اسلام و در ميان مسلمين» به بحث درباره جايگاه روحانيت در دين مبين اسلام و نيز تاريخ مسلمانان پرداخته است. اين مقاله كه در كتاب «بحثي درباره مرجعيت و روحانيت» كه توسط جمعي از دانشوران تهيه و براي نخستين بار در سال 1341، يعني دقيقا پنجاه سال پيش، منتشر شده، به چاپ رسيده است. محتواي اين مقاله بديع است و شايد نكته اصلي آن كاملا بي‌سابقه باشد. نكته اصلي اين مقاله اين است كه در اسلام «روحانيت و روحاني» نداريم و تنها عالم دين داريم و اين دو با هم فرق دارند. 
ايشان در اين مقاله به ادياني مانند يهوديت و هندو و اشاره و جايگاه ممتاز روحانيت در آنها را بيان مي‌كند. ايشان با اشاره به اين نكته كه اساسا در اسلام نظام طبقاتي وجود ندارد و همه انسان‌ها در استفاده از همه امكانات برابر هستند، به اين نكته اشاره مي‌كند كه در اين دين هيچ كس، تحت هيچ عنواني، نمي‌تواند صاحب امتياز شود. در اسلام يك وظيفه وجود دارد و آن هم مطالعه و شناخت اسلام و معرفي و تبليغ آن است كه آن هم واجب كفایي است و در واقع همه مردم تكليف دارند كه به اين مهم بپردازند و البته اگر تعداد قابل توجهي، كه به اندازه كفايت باشند، به اين مهم پرداختند، از عهده ساير مردم ساقط است. ايشان به اين نكته نيز اشاره مي‌كند كه با اين حال انحرافاتي از اين جهت به وجود آمده و در تاريخ اسلام كساني به نام اسلام و تبليغ آن كارهايي ناروا انجام داده و سوء استفاده‌هايي كرده‌اند ولي به هر حال آنچه از متون اسلامي بر مي‌آيد اين است كه در ميان جامعه برخي بايد به تحصيل علوم اسلامي بپردازند و در رشته‌هاي مختلف آن متخصص شوند و در جامعه به تبليغ دين و بيان آن بپردازند و وظايفي را كه در اين زمينه وجود دارد انجام دهند. اما اينكه قشري و طبقه‌اي خاص به نام روحاني به وجود آيد كه اعمالي خاص را انجام دهند و از امتيازاتي برخوردار باشند، چنين چيزي نه تنها از متون بر نمي‌آيد، بلكه اين امور با روح اسلام ناسازگار است. 
در توضيح سخن ايشان مي‌تتوان به چند نكته اشاره كرد: 
الف) روحاني يا كاهن در اديان 
روحاني يا كاهن در عموم اديان وجوددارد و مي‌توان ويژگي‌هايي را براي آن بر شمرد. اين ويژگي‌ها كمابيش در عموم اديان براي روحاني يا كاهن وجود دارد: 
1- در دين اعمال خاصي است كه حتما بايد توسط كاهن يا روحاني انجام گيرد و اگر توسط فردي ديگر انجام شود باطل است. براي مثال در مسيحيت كاتوليك شعائر هفت‌گانه، مثل مراسم عشاء رباني، بايد توسط كشيش، كه همان روحاني يا كاهن است، انجام گيرد و تنها او كه واسطه فيض است مي‌تواند با ابزار فيض، يعني شعائر هفت‌گانه، فيض را جاري كند. همين‌طور در يهوديت يا آيين هندو قرباني بايد توسط كاهن صورت گيرد و اگر توسط ديگري انجام شود بي‌فايده است. 
2- روحاني يا كاهن بايد بتواند اعمال خاصي را كه وظيفه اوست انجام دهد و نسبت به آن دانش داشته باشد. شرط كاهن يا روحاني ضرورتا اين نيست كه دانشمند باشد يا در رشته اي خاص متخصص يا كارشناس باشد. از آنجا كه وظيفه او تنها انجام اعمالي خاص است و كارشناسي و كار تخصصي نيست، براي او در همين حد از دانش ضرورت دارد. او بايد بتواند آيين عشاء رباني را اجرا كند يا غسل تمعيد بدهد يا قرباني كند و ... البته بايد توجه داشت كه در اديان گاهي كاهن يا روحاني فتوا هم مي‌دهد. براي مثال در مسيحيت كاتوليك اسقف شهر رم فتوا مي‌دهد و فتواي او براي مسيحيان كاتوليك حجيت دارد. اما پشتوانه اين فتوا و پشتوانه حجيت آن تاييد روح‌القدس است و نه تخصص و كارشناسي. به همين جهت كسي كه به مقام اسقفي كليساي رم مي‌رسد ضرورتا از سايرين عالم‌تر و متخصص‌تر نيست. پس براي او اين فتوا يك عمل ديني است نه يك كار كارشناسي. مقصود اين است كه نقش اول را در فرايند فتوا تأييد و پشتيباني روح‌القدس ايفا مي‌كند و نه تخصص و دانش و جد و جهد علمي. 
3- در دين و احكام ديني اموال خاصي براي ارتزاق كاهنان در نظر گرفته مي‌شود كه ويژه آنان است. براي مثال در آيين برهمن يا يهوديت بخشي از قرباني‌ها ويژه كاهنان بوده است و يا در آيين بودا كاهنان يا راهبان در آيني ويژه به درب منزل مردم رفته خوراك و پوشاك و لوازم روزمره خود را به صورتي خاص گدايي مي‌كنند يا به تعبيري دقيق‌تر ،آنها را با معنويت معاوضه مي‌كنند. بنابر تورات زماني كه در يهودیان در زمان يوشع ابن نون، جانشين حضرت موسي، وارد سرزمين فلسطين شده آن را فتح كردند و زمين را بين اسباط بني‌اسرائيل تقسيم كردند، به سبط لاوي، كه وظيفه كهانت را بر عهده داشت، زمين تعلق نگرفت، چرا كه آنان با اموالي ديگر امرار معاش مي‌كردند. به هر حال كاهنان و روحانيان در قبال وظيفه‌اي كه بر عهده دارند از اموالي خاص بر خوردارند يا به شيوه‌اي خاص بايد امرار معاش كنند. 
4- در عموم اديان اينگونه نيست كه هر كس بخواهد بتواند به صورتي خودسرانه كاهن يا روحاني شود. در برخي از اديان كاهن يا روحاني در خانواده يا طبقه خاصي متولد مي‌شود و تنها افرادآن طايفه يا طبقه مي‌توانند كاهن شوند. براي مثال در آيين هندو، طبقه برهمن‌ها و در يهوديت، افراد سبط‌ لاوي مي‌توانند كاهن شوند. اما در برخي ديگر از اديان كاهن يا روحاني از طريق مراسم انتصاب به اين مقام نصب مي‌شود و طي آييني ويژه به اين مقام معنوي دست مي‌يابد. براي مثال در مسيحيت كاتوليك، يكي از شعائر هفتگانه «انتصاب» است كه طي آن كشيش به اين مقام نصب مي‌شود. 
ب) عالم دين در اديان 
در عموم اديان عالم دين غير از كاهن يا روحاني است و هر چند كاهن يا روحاني ممكن است دوره‌هاي آموزشي را گذارنده باشد و معلوماتي داشته باشد، اما اين امر عموما ضرورت ندارد. براي مثال در مسيحيت يك علم اصلي ديني وجود دارد و آن الاهيات يا تئولوژي است. كسي كه در اين زمينه متخصص است الاهيدان یا عالم الاهیات خوانده می شود وضرورتا کشیش یا کاهن نیست. یا در يهوديت عالم دين كه حاخام يا خاخام خونده مي‌شود ارتباطي با كاهن ندارد و تنها متخصص علوم ديني است. در عموم اديان عالم دين شدن يا متخصص يكي از شاخته‌هاي علوم ديني شدن براي همگان آزاد است و هيچ شرط خاصي ندارد. بنابراين در عموم اديان دو گروه مجزا وجود دارد يكي كاهن و روحاني و ديگري عالم دين. 
ج) روحاني و عالم دين در اسلام 
در رابطه با جايگاه روحاني و عالم دين در اسلام به چند نكته مي‌توان اشاره كرد: 
1- واژه روحاني يا كاهن در متون اسلامي هرگز وجود ندارد و آنچه به وفور يافت مي‌شود عالم دين يا واژه‌هاي معادل آن مانند «فقيه» يا اسلام‌شناس است. با اينكه در قرآن مجيد و نيز روايات اسلامي درباره عالمان دين، شأن و جايگاه آنان، وظايف آنان، آفت‌ها و انحرافات آنان و ارزشي كه عالم متقي، متخلق، و زیاني كه عالم فاسد و فاسق براي جامعه دارد، زياد سخن رفته است، هرگز سخني از كاهن يا روحاني يا معادل آن به ميان نيامده است. 
2- در تاريخ اسلام و در ميان مسلمانان واژه كاهن هرگز به كار نرفته و واژه روحاني تنها در زبان فارسي در چند قرن اخير به كار رفته است. واژه «روحاني» براي مسلمانان عرب زبان ناشناخته است و آن را به كار نمي‌برند و حتي اگر بخواهند اين واژه را از فارسي به عربي برگردانند از واژه عالم استفاده مي‌كنند. در زبان فارسي قديم‌تر براي اشاره به كساني كه در رشته علوم ديني تحصيل كرده‌اند، غير از واژه «عالم» از واژه‌هايي مانند «آخوند» و «ملا» استفاده مي‌شده كه به معناي تحصيل كرده و با سواد و با فضل بوده است و بار معنايي بسيار مثبتي داشته است. اما گويا با وارد شدن واژه روحاني، كه به نظر روشن مي‌رسد كه يك واژه وارداتي است و به احتمال قوي از مسيحيت وارد شده چرا كه در آن دين مشاغل به روحاني و مادي و زميني تقسيم مي‌شده است، اين واژه بار معنايي مثبتي يافته و واژه‌هاي «آخوند» و «ملا» بار معنايي منفي پيدا كرده و حتي گاهي به معنايي اهانت‌آميز به كار رفته است. با اين حال هنوز اين دو واژه در ميان عالمان حوزوي به عنوان واژه‌اي بسيار تكريم‌آميز براي عالمان بزرگ گذشته به كار مي‌رود. 
3- در ابتداي اين نوشتار به چهار ويژگي كاهن يا روحاني در اديان اشاره شد. هيچ يك از آن چهار ويژگي در اسلام براي شخص يا گروهي خاص وجود ندارد. هيچ عمل ديني خاصي نيست كه آن را لازم باشد ضرورتا فرد يا گروهي خاص انجام دهد. براي مثال هر كس قرائت نمازش درست باشد و عدالت ظاهري داشته باشد مي‌تواند امام جماعت بشود و فرقي نمي‌كند كه از كدام قشر و گروه باشد و چه لباسي داشته باشد. تمام اعمال خاص ديني به همين صورت است. صيغه عقد را هر كسي كه بلد باشد مي‌تواند بخواند و نماز ميت و كارهاي ديگر به همين صورت است. البته برخي از كارها علاوه بر عدالت تخصص مي‌خواهد. براي مثال قاضي بايد احكام قضايي دين را بشناسد و در اين زمينه كارشناس باشد و البته هيچ فرقي نمي‌كند كه اين كارشناسي را در دانشگاه به دست آورده باشد يا در حوزه و اینکه چه لباسي داشته باشد. همين سخن درباره فتوا دادن مي‌رود. كسي كه فتوا مي‌دهد و مردم از او فتوا مي‌گيرند و از نظر كارشناسي او استفاده مي‌كنند بايد علاوه بر عدالت، تخصص و توانايي برداشت و فهم حكم دين را داشته باشد و فرقي نمي‌كند كه اين تخصص را در كجا تحصيل كرده باشد و در چه لباسي باشد. اين نكته قابل توجه است كه لباس و پوشش خاص ربطي به دين ندارد و امري عرفي است و هر چند اين متداول است كه كساني كه در حوزه‌هاي علميه تحصيل مي‌كنند معمولا لباسي خاص مي‌پوشند، اما اين امر صرفا يك امر عرفي و قراردادي است و ارتباطي با اصل دين ندارد و هيچ عمل يا شأني با لباس خاص ارتباط ندارد. 
ويژگي دوم اين بود كه كاهن يا روحاني بايد كاري را كه وظيفه انجام آن را دارد بلد باشد و بتواند آن را انجام دهد و شرط نيست كه ضرورتا عالم و دانشمند باشد. در اسلام كار خاصي نيست كه فرد خاصي بايد انجام دهد و البته در اجتماع كارهايي است كه نياز به تخصص و كارشناسي دارد و هر كس آن تخصص را داشته باشد مي‌تواند آن كار را انجام دهد. پس ، از يك سو كار خاصي كه مخصوص فرد يا گروه خاصي باشد وجود ندارد ،و از سوي ديگر وظيفه و واجب كفايي است كه كساني به تحصيل در علوم ديني بپردازند و متخصص و كارشناس شوند. 
ويژگي سوم شيوه ارتزاق بود. در اسلام هيچ مال خاصي براي گروه خاصي تعريف نشده است. اگر لازم است كه گروهي در جامعه به تحصيل علوم ديني بپردازند و اگر اين تحصيل با داشتن شغل و كاري ديگر قابل جمع نباشد، در اين صورت بايد زندگي او از بيت‌المال تأمين شود. همين سخن درباره كسي كه در رشته پزشكي يا مهندسي و مانند آن نيز تحصيل مي‌كند مطرح است. نكته‌اي كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در اسلام و تشيع مالياتي وجود دارد كه خمس ناميده مي‌شود و نيمي از آن كه سهم امام است در راههاي مختلفي مي‌تواند خرج شود و از انجا كه عالمان دين مال ديگري در اختيار نداشته‌اند، آن را معمولا در حوزه‌هاي علميه خرج مي‌كرده‌اند. خمس و سهم امام مخصوص حوزه‌هاي علميه نيست و ماليات اسلامي است و راهها و زمينه‌هاي زيادي براي هزينه كردن آن وجود دارد كه يكي از آنها حوزه‌هاي علميه است. 
در رابطه با ويژگي چهارم بايد گفت كه در اسلام نه طبقه خاصي وجود دارد و نه انتصاب به شأني خاص. همان طور كه هر كس كه شرايط خاصي داشته باشد مي‌تواند وارد دانشگاه شود، همگان مي‌توانند وارد حوزه‌هاي علميه شوند و اساسا براي عالم دين شدن لازم نيست كه حتما كسي وارد حوزه‌هاي علميه شود. فرقي بين دانشگاه و حوزه و تحصيل فردي وجود ندارد. مهم اين است كه دانش و آگاهي لازم را كسب كند. 
پس بايد نتيجه بگيريم كه اگر در عموم اديان دو قشر و گروه روحاني و عالم دين از هم مجزا هستند، در اسلام گروه اول وجود ندارد و تنها عالم دين وجود دارد. تميز بين اين دو قشر و تفتن به اين نكته كه اسلام تنها عالم دين دارد مي‌تواند بسيار تأثير‌گذار باشد. براي مثال وقتي در اسلام تنها عالم دين داريم، پس پشتوانه هر سخن تنها تخصص است و سخن هيچ كس تعبدا بر سخن كسي ديگر مقدم نيست. پشتوانه سخن هر كس استدلال اوست. اگر براي مثال در مسيحيت كاتوليك پشتوانه سخن پاپ تأييد روح‌القدس است، در اسلام پشتوانه هر سخن دليل و برهان آن است و بنابر اين هيچ فرقي نمي‌كند كه سخن را عالم حوزوي گفته باشد يا عالم دانشگاهي. 
اين نكته در نوع نگاه به نهادي كه در شيعه «مرجعيت» خوانده مي‌شود ،تأثيرگذار است. افتاء و شأن افتاء تنها يك كار تخصصي و كارشناسي است و نه يك امر تعبدي. رجوع مردم به مفتي از باب رجوع به كارشناس است و هيچ تعبدي در كار نيست و يك امر صرفا عرفي است. مردم از اين جهت به عالم دين مراجعه مي‌كنند كه بايد نسبت به مسائل ديني خود آگاه شوند و اطمينان يابند. حال اگر اين اطمينان با رجوع به شورايي از فقهاء بيشتر است، بايد افتاء شورايي شود. اگر تخصصي شدن فقه و اينكه هر عالم در يك شاخه از فقه متخصص شود و فتوا دهد، عرفا اطمينان بيشتري مي‌آورد، بايد اينگونه شود. 
در پایان لازم است بر این نکته پافشاری شود که در اسلام علم وتخصص اهمیت دارد ولی هیچ فرقی نمی کند که این علم و تخصص درحوزه به دست آمده باشد یا در دانشگاه یا به گونه ای دیگر.

۱۳۹۱ آذر ۱۸, شنبه

حق زبان در سخن امام سجاد(ع)


در ادبيات ديني، انسان حتي نسبت به اعضاي بدن خود تكاليفي دارد و اعضاي بدن نسبت به انسان حقوقي دارند. يك انسان ديندار و متقي مجاز نيست كه از اعضاي بدن خود هرگونه كه بخواهد استفاده كند و آنها را در هر مسيري كه بخواهد قرار دهد. در ادبيات ديني، كسي كه از اعضاي بدن خود درست استفاده نكند در واقع حق آن اعضا را تضييع و به آنها ظلم و ستم كرده است. امام سجاد(ع) در رساله حقوق، به حقوق اعضاي بدن انسان مي‌پردازد و حق زبان را در رأس آنها قرار مي‌دهد. گويا زبان عضوي است كه بيش از ساير اعضا در دينداري انسان و سعادت يا شقاوت او مؤثر است. آن حضرت در بند سوم از رساله حقوق مي‌فرمايد:
«حق زبانت اين است كه آن را گرامي‌تر و ارجمند‌تر از آن بداني كه دشنام و سخنان ناروا بر آن جاري كني و حقش اين است كه آن را به سخن خوب و پسنديده عادت دهي و مؤدب بارآوري و آن را كنترل كني تا مگر در جايي كه منفعت دين و دنيا در آن باشد به حركت در نياوري و آن را از زياده‌گويي در جايي كه منفعت دين و دنيا در آن باشد به حركت درنياوري و آنرا از زياده‌گويي و ياوه‌سرايي بي‌فايده كه از زیانش در امان نيستي و سودش اندك است معاف داري. زبان گواه خرد و دليل بر خردمندي شمرده شود و كاربرد درست و نيكوي زبان است كه عاقل را به عقل مزين مي‌سازد» (تحف العقول، ص262).
اين بند از رساله حقوق در كتاب خصال مرحوم شيخ صدوق با اندكي تفاوت نقل شده است: «حق زبان بزرگداشت آن و دور ساختن آن از فحش و ناسزا و عادت دادن آن به نيكي و ترك زوايد بي فايده است، و عادت دادن آن به نيكي به مردم و گفتار نيك در ميان آنان» (به نقل از: ترجمه و شرح رساله حقوق، نگارش محمد سپهري، ص40 و 51»
در اين سخن كوتاه نكات زيادي نهفته است كه شايسته تأمل و توجه است:
1- امام(ع) مي‌فرمايد: زبان خود را اكرام كن و به آن احترام بگذار و فحش و ناسزا مگوي. جاري ساختن سخن ناروا، جداي از اينكه با اين سخن حق كسي تضييع شود و ظلمي صورت گيرد، ظلم و ستم به خود زبان است. مطابق روايات همه شخصيت انسان به زبان اوست. امام علي(ع) مي‌فرمايد: «زبان، وسيله سنجش انسان است» (غرر الحكم، ح1272) و مي‌فرمايد: «سخن بگوييد، تا شناخته شويد، زيرا آدمي در زير زبان خود پنهان است» (نهج البلاغه، حكمت 392). مطابق اين احاديث شخصيت يك فرد و يك ملت به زبان آنان و نوع سخن گفتن آنان بستگي دارد و يك انسان بي‌شخصيت و فرومايه سخنان ناپسند به زبان مي‌آورد. امام باقر(ع) مي‌فرمايد: «حربه فرومايگان، زشتگويي است» (بحارالانوار، ج78، ص185).
2- امام(ع) جاري ساختن سخن زشت و ناروا بر زبان و گفتن فحش و ناسزا به وسيله آن را به منزله تضييح حق زبان و ظلم به آن مي‌شمارد. انسان بد زبان و ناسزاگو نه تنها از اخلاق بي‌بهره است، بلكه از دين، و در نتيجه از نجات و رستگاري اخروي، محروم است. اين امري است كه در روايا اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته است. پيامبر خدا(ص) مي فرمايد: «ناسزا و ناسزاگويي از اسلام به دورند و بهترين مسلمان كسي است كه اخلاقش نيكوتر باشد» (مسند احمد ابن حنبل، ج5، ص89 و 99، به نقل از مجيدي خوانساري، نهج الفصاحه، ص525) و مي‌فرمايد: «هر كس مردم از زبانش بترسند، اهل آتش است» (بحارالانوار، ج71، ص287). امام باقر(ع) مي‌فرمايد: «خداوند شخص ناسزاگوي بددهن را دشمن مي‌دارد» (كافي، ج2، ص324) و امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «دشنامگويي و بدزباني و دريدگي از نفاق است» (بحارالانوار، ج79، ص13). بنابراين دشنامگويي و بدزباني نه تنها در دنيا انسان را بي‌شخصيت و خوار و خفيف مي‌گرداند، بلكه آخرت او را نيز نابود مي‌سازد و او را از نجات و رستگاري محروم مي‌كند.
3- امام(ع) مي فرمايد: حق زبان اين است كه آنرا به سخنان خوب و پسنديده عادت دهي. و باز مطابق روايات متعددي نفس سخن بد و ناسزا ناشايست است و فرقي نمي‌كند كه اين سخن خطاب به چه كسي يا چه چيزي گفته شود. پيامبر خدا (ص) مي‌فرمايد: به شيطان ناسزا نگوييد و ليكن از شر او به خداوند پناه بريد» (كنزالعمال، ح2120). آن حضرت مي‌فرمايد: «به دهر ناسزا نگوييد» (صحيح مسلم، ج7، ص45، به نقل از مجيد خوانساري، نهج‌الفصاحه، ص341) و مي‌فرمايد: «به بادها ناسزا مگوييد كه آنها مأمورند و كوهها و لحظه‌ها و روزها و شب‌ها را ناسزا نگوييد كه گنهكار مي‌شويد و به خودتان بر‌مي‌گردد» (علل الشرايع، ص577). در روايات متعددي وارد شده است كه به حيوانات ناسزا نگوييد (بحارالانوار، ج61، ص48 و 142 و ج62، ص9). پس دشنام و ناسزا تنها هنگامي كه نسبت به انسان‌ها گفته شود زشت و ناپسند و ممنوع نيست و حتي هنگامي كه نسبت به جمادات و حيوانات گفته مي‌شود ،باز هم زشت و ناروا و ناپسند است. كما اينكه تنها نسبت به انسان‌هاي زنده زشت و ناروا نيست، بلكه نسبت به مردگان هم نارواست. پيامبرخدا(ص) مي‌فرمايد: «مردگان را دشنام ندهيد؛ زيرا آنان به آنچه از پيش فرستاده بودند رسيدند» (نهج‌الفصاحه، پيشين، ص341) و مي‌فرمايد: «مردگان را دشنام ندهيد تا زندگان را اذيت كنيد» (همان)
4- حق زبان اين است كه تنها به سخن نيكو و پسنديده عادت داده شود. چنين سخني است كه براي فرد سود دنيايي و ديني دارد. اما سخن ناپسند و ناروا تنها زيانبار است و هم به دين انسان لطمه مي‌زند و هم به دنيای او. هم باعث اختلاف و نزاع و تفرقه مي‌گردد و هم حيثيت فرد و جامعه و ملت را لكه‌دار مي‌سازد. در جنگ صفين خبر به امام علي(ع) رسيد كه حجرابن عدي و عمرو ابن حمق خزايي نسبت به لشكر معاويه لعن و نفرين و ناسزا مي‌گويند. امام(ع) براي آنان پيام فرستاد و دستور داد كه از اين كار دست بكشند و نزد او بيايند. چون آن دو نزد حضرت آمدند، عرض كردند: مگر ما بر حق نيستيم؟ حضرت فرمود: چرا، هستيم. عرض كردند: آيا آنان بر باطل نيستند؟ فرمود: چرا، هستند. عرض كردند: پس چرا ما را از لعن و ناسزاي نسبت به آنان باز مي‌داري؟ حضرت فرمود: دوست ندارم كه شما لعنت كننده و دشنامگو باشيد» (بحار الانوار، ج32، ص399)
آن حضرت وقتي شنيد كه جمعي از يارانش به شاميان دشنام مي‌دهند مي‌فرمايد: «من خوش ندارم كه شما دشنام دهنده باشيد. اگر شما اعمال آنان را توصيف كنيد و حالشان را بازگو نماييد گفتارتان صواب‌تر، و عذرتان پذيرفته‌تر خوهد بود. بهتر است به جاي ناسزا گفتن، بگوييد: خداوندا، خون‌هاي ما و خون‌هاي ايشان را از اينكه بر زمين بريزد حفظ كن، و روابط ميان ما و آنان را اصلاح فرما؛ اين گروه را هدايت نما و از گمراهي نجات ده، تا كسي كه جاهل به حق است آن را بشناسد و كسي كه در گمراهي است از آن باز ايستد» (نهج‌البلاغه، خ206).
امام باقر(ع) مي‌فرمايد: «بهترين چيزي را كه دوست داريد به شما گفته شود، به مردم بگوييد؛ زيرا خداوند از شخص لعنت كنندة دشنام ده بدگوي از مؤمنان و ناسزاگوي بددهن نفرت دارد» (بحار الانوار، ح78، ص181).
اين حق زبان است كه امام سجاد (ع) مي‌فرمايد و اين دستور دين درباره زبان است كه در رواياتي كه نقل شد و روايات پر شمار ديگر آمده است. اين يك فرهنگ ديني است كه بر آن بسيار تاكيد شده است. انسان و جامعه‌اي كه از اين فرهنگ فاصله گرفته در واقع از اصل دين فاصله گرفته است. جامعه و نظامي كه در ان قبح توهين و ناسزاگويي ريخته شده و مسئولان بلند پايه آن از بدترين الفاظ استفاده مي‌كنند و زشت‌ترين و ركيك‌ترين كلمات را به زبان مي‌آورند با فرهنگ زيباي اسلام بسيار فاصله دارد. بزرگان دين مي‌گويند كه فحاشي نكنيد و لعنت كننده نباشيد، امام عجيب است كه در جامعه‌اي كه خود را مرتبط با اهل بيت بد‌اند و خود را پيرو امام علي و امام سجاد بشمارد، شعار سياسي‌اش تنها «مرگ» و شعار مذهبي‌اش تنها «لعنت» باشد. عجيب است كه در چنين جامعه‌اي حتي در مجلسش، كه قرار بوده عصاره ملت باشد، شعار مرگ سر داده مي‌شود و آن هم نسبت به انسان‌هاي محترم و شريف. آيا اين عجيب نيست كه در مملكتي كه شعار علي(ع) را سر مي‌دهد اينكه اسم يك شخصيت علمي يا مذهبي در كلاس درس با احترام برده شود، جرم باشد؟!
به هر حال، امام سجاد(ع) و ديگر شخصيت‌هاي ديني، زبان را نشان دهنده شخصيت فرد و جامعه مي‌شمارند. مطابق سخن اين بزرگان ،جامعه‌اي ديني و اسلامي است كه در زبانش متانت و ادب نمايان باشد. جامعه و نظامي اسلامي است كه مسئولانش از بهترين كلمات و واژه‌ها استفاده كنند. جامعه و نظامي كه در آن كاربرد الفاظ و واژه‌هاي زشت و ناخوشايند  رواج دارد و فحش و ناسزا و لعنت و نفرين بيش از هر چيزي به گوش مي‌رسد، بسيار از اسلام فاصله دارد و به اصلاح فرهنگي عميق و زيربنايي نيازمند است.

۱۳۹۱ آذر ۱۳, دوشنبه

از چه چيزي و چه كسي بايد برائت جست؟!در دين همانطور كه عشق وجود دارد نفرت هم وجود دارد و همانطور كه محبت وجود دارد برائت هم وجود دارد. اما بايد توجه داشت كه عشق و محبت اصيل است و بالذات، اما نفرت و برائت فرعي است و بالعرض. حقيقت را بايد دوست داشت و به آن عشق ورزيد و اين عشق و محبت ذاتي و اصيل است؛ اما لازمه عشق به حقيقت، نفرت از باطل است و ديندار به همان اندازه كه وظيفه دارد عشق خود را به حقيقت ابراز دارد، وظيفه دارد كه نفرت خود را از باطل آشكار سازد و اين دو از هم جدا ناشدني هستند. مؤمن بايد راستي و راستگويي و راستگويان را دوست داشته باشد و از دروغ و دروغگويي و دروغگويان بيزاري بجويد. به همين معنا در احاديث وارد شده است كه دين غير از عشق و نفرت نيست.
اما اين عشق و نفرت ملاك و معيار دارد و در صورتي يك عمل يا كننده آن محبوب يا منفور مي‌گردد كه آن عمل مصداق حق‌پرستي يا باطل‌پرستي باشد. پس نسبت به انساني بايد عشق ورزيد كه در راه حق پرستي تلاش و ايثار كند و از انساني بايد برائت جست كه در مسير باطل پرستي گام برمي‌دارد. از قرآن مجيد بر مي‌آيد كه دو مفهوم كلي از مصاديق باطل‌پرستي هستند و به صورت خاص بايد از آنها برائت جست. يكي از اين مفاهيم، طغيان و طاغوت است و ديگري ظلم و ظالم.
طغيان به معناي گذشتن از حد  و مرز مشخص است. انساني كه به حق خود قانع نيست و به حق ديگران تجاوز مي‌كند طغيان‌گر و طاغي است. به فرموده قرآن مجيد كسي كه در وزن كردن يك شي به حق خود قانع نيست و تقلب مي‌كند طاغي است (الرحمن/8). خداوند به پيامبر و پيروانش توصيه مي‌كند كه در راه حق استقامت ورزند و طغيان نكنند: «فاستقم كما امرت و من تاب معك و لا تطغوا انه بما تعلمون بصير؛ پس، همانطور كه دستور يافته‌اي ايستادگي كن و كساني نيز كه با تو توبه كرده‌اند چنين كنند و طغيان نكنيد كه او به آنچه انجام مي‌دهند آگاه است» (هود/112). به هر حال از آيات قرآني بر مي‌آيد كه خداوند نسبت به طاغيان غضب مي‌كند (طه/81) و عاقبت كار طاغيان شر و ناخوشايند است (ص/55) و سرانجامشان به دوزخ ختم مي‌شود (نبأ/22). كساني كه در مرزهاي راستي و درستي سير مي‌كنند هدايت شده‌اند و اما طاغيان كه مرزها را زير پا مي‌گذارند از هدايت بي‌بهره‌اند و در واقع چيزي جز سرگرداني نصيبشان نمي‌گردد (اعراف/186).
خداوند تعالي به صورت‌هاي مختلف برائت و دوري از طغيان و طاغوت را بيان فرموده است. در آياتي به صورت صريح به اين دستور مي‌دهد كه بايد از طاغوت اجتناب و دوري كرد. در يك جا هدف از بعثت انبيا را اجتناب از طاغوت مي‌شمارد و آن را در كنار عبادت خدا و همسنگ آن قرار مي‌دهد: «و در حقيقت، در ميان هر امتي فرستاده‌اي بر انگيختيم تا بگويد خدا را بپرستيد و از طاغوت بپرهيزيد» (نحل/36) و در جاي ديگر  می فرماید:«آنان که خود را از طاغوت به دور مي‌دارند و از آن پرهيز مي‌كنند تا مبادا آن را بپرستند و به سوي خدا باز گشته‌اند آنان را مژده باد» (زمر/17) و در جاي سوم كفر به طاغوت را قرين با ايمان به خدا قرار داده است: «هر کس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد در واقع به دستاويزي محكم، كه در آن هيچ گسستي نيست، چنگ زده است» (بقره/256) و در آيه بعد مي‌فرمايد: «خداوند دوست و سرور كساني است كه ايمان آورده‌اند و او آنان را از تاريكي‌ها خارج كرده به سوي نور مي‌برد و كساني كه كفر ورزيده‌اند دوست و سرورشان طاغوت است كه آنان را از نور خارج كرده به سوي تاريكي مي‌برد» (بقره/257). اين برائت و دوري از طاغوت بايد كامل و تمام عيار باشد. خداوند گمراهاني را مورد مؤاخذه قرار مي‌دهد كه: «مي‌خواهند داوري و قضاوت ميان خود را نزد طاغوت ببرند با آنكه قطعا فرمان يافته‌اند كه بدان كفر ورزند» (نساء/60).
پس بايد از طاغوت و طغيان، كه تجاوز از حدود معين است، برائت جست و دوري كرد. واژه و مفهوم ديگري كه در قرآن مجيد همين وضعيت را دارد ظلم و ستم و ستمكار است. در برخي از آيات قرآن مجيد اين دو در كنار هم قرار گرفته‌اند. خداوند قوم نوح را ظالم‌تر و طاغي‌تر از قوم عاد مي‌شمارد: «و پيش‌تر از اينها (قوم عاد) قوم نوح را (هلاك كرد) زيرا كه آنها ظالم‌تر و طاغي‌تر بودند» (نجم/52). خداوند تعالي در حالي كه در آيات متعددي تاكيد مي‌كند كه او عادلان را دوست دارد (مائده/42؛ حجرات/9؛ ممتحنه/8) در آيات بيشتري تاكيد مي‌كند كه او ظالمان و تجاوز‌گران را دوست ندارد (آل عمران/57 و 140؛ مائده/87؛ شوري/40). پس مؤمنان بايد عادلان را دوست بدارند و از ظالمان برائت بجويد. خداوند تعالي با لحني شديد حتي مايل شدن به سوي ظالمان را نهي مي‌كند: «و به كساني كه ستم كرده‌اند متمايل نشويد كه آتش دوزخ به شما مي‌رسد» (هود/113). امام صادق(ع) در تفسير آيه فوق مي‌فرمايد: «هر كس نزد سلطان ظالمي برود و آرزو داشته باشد كه او اين اندازه زنده بماند كه دستش را در جيب خود برد و چيزي به وي دهد، به ستمگر متمايل شده است» (كافي، ج5، ص108).
در روايات اسلامي آمده است كه وظيفه مردم در برابر ستمگر بسيار بيش از برائت جستن است. پيامبر خدا(ص) مي‌فرمايد: «هر گاه مردم ستمگر را ببينند و مچ او را نگيرند، بايد منتظر عذاب همگاني باشند» (مسند احمد ابن حنبل، ج1، ص7؛ به نقل از مجيدي خوانساري، نهج الفصاحه، ص440) و مي‌فرمايد: «هر كس داد ستمديده را از ستمگر بگيرد، در بهشت با من يار و همنشين باشد» (بحار الانوار، ج100، ص90). و مي‌فرمايد: «هر كس با ستمگري مشي كند و قدم بزند، مجرم است» (كنز العمال، ح14935). امام علي(ع) در وصيت به حسن و حسين(ع) مي‌فرمايد: «دشمن ستمگر و يار ستمديده باشيد» (نهج البلاغه، نامه 47).
پس مطابق اين آيات و روايات بايد از طاغيان و ظالمان برائت جست و نه از مظلومان و ستمديدگان. بايد از كساني برائت جست كه به قانون پايبند نيستند و حدود را زير پا مي‌گذارند .گفته مي‌شود كه بايد كسي كه مي‌خواهد كانديداي رياست جمهوري شود از انسان‌هاي شريفي كه نزديك به دو سال است كه بدون محاكمه در حصر هستند و از حقوق اوليه خود محرومند، برائت بجويد. مطابق آيات قرآني و روايات اسلامي بايد از گوينده‌ اين سخن برائت جست و نه از انسان‌هاي شريف مظلوم. چه ظلمي و چه طغياني بالاتر از اينكه گفته شود که باید از  انسان‌هايي بزرگ و محترمی تبری جست که بدون اينكه حتي در يك دادگاه فرمايشي وظاهری محاكمه شوند، سخت‌ترين مجازات‌ها را تحمل مي کنند؟
شاهد آشكار بر اينكه گويندگان اين سخن ظالم و طاغي هستند، اينكه همين سخن را بر اساس كدام قانون مي‌گويند؟ در كجاي قانون آمده است كه كسي كه مي‌خواهد كانديداي رياست جمهوري شود بايد از كساني كه نسبت به تقلب در انتخابات قبلي اعتراض كرده‌اند، برائت بجويند. به فرض كه آنان خطا كرده‌ باشند و در واقع اعتراض آنان بي‌جا باشد؛ اما مگر همين قانون اساسي اجازه اعتراض، حتي اعتراض بي‌جا، را نمي‌دهد؟ همين قانون مگر اجازه راهپيمايي و تجمع را بدون قيد به جا يا بي جا بودن، نمي‌دهد؟
از اين مي‌گذريم و فرض را براين مي‌گذاريم كه در دادگاهي مناسب و صالح، جرم اين آقایان ثابت گردد. رأي دادگاه بر اساس ظاهر است و ممكن است كسي اعتقاد داشته باشد كه آن رأي در واقع خطاست. ممكن است فردي خود شاهد ماجرايي بوده كه دو نفر شاهد در دادگاه عكس آن را شهادت داده و دادگاه بر اساس آن دو شهادت رأي داده است. آيا بايد اين فرد مشاهدات قطعي خود را كنار بگذارد و به رأي دادگاه اعتراف كند و از فردي كه او را بي‌گناه و شريف مي‌داند برائت بجويد؟! مسلما طبق هيچ مبنايي اينگونه نيست.
مطابق قانون نه برائت جستن از هيچ فردي، تا چه رسد به انسان‌هاي شريف و والا، شرط كانديداتوري است و نه اظهار محبت و وفاداري به فردي ديگر. حتي ممكن است فردي نسبت به بالاترين مقامات منتقد باشد يا او را شايسته اين پست و مقام نداند، يا او را واجد شرايط اشغال اين پست نداند، يا اشغال اين پست توسط او را در ابتدا و يا در ادامه قانوني و شرعي نداند و ... با اين حال چنين فردي مي‌تواند طبق قانون كانديداي رياست جمهوري شود. در يك نظام جمهوري، كه در ان همه چيز بايد به رأي و نظر ملت باشد، هر فردي ممكن است درباره هر كس رأي و نظري داشته باشد. مهم اين است كه در مقام عمل چارچوبه‌هاي قانون را رعايت كند و حدود و مرزها را زير پا نگذارد. نه برائت جستن از كسي شرط است و نه اظهار ارادت نبست به ديگري.
به هر حال اگر قرار است كه برائت جستن شرط باشد، برائت از ظالمان و ظاغيان شرط است، چرا كه اين برائت وظيفه ديني و انساني است. برائت از كساني كه حقوق ملت را پايمال مي‌كنند و به آن احترام نمي‌گذارند؛ برائت از كساني كه به قانون احترام نمي‌گذارند و خود را فوق قانون مي‌دانند؛ برائت از كساني كه به دين و ارزش‌هاي آن تنها به عنوان ابزاري براي تحكيم قدرت خود مي‌نگرند؛ و برائت از كساني كه به اخلاق و اصول انساني پايبند نيستند و به راحتي دروغ مي‌گويند و فريب و دغلكاري و خدعه و نيرنگ سيره و روششان است.